JBMNJ

Pakalpojumi un atbalsts

Fizisko personu maksātnespējas process

1Maksātnespējas pazīme
Parādniekam var piemērot fiziskās personas maksātnespējas procesu, ja ir kāda no šādām fiziskās personas maksātnespējas procesa pazīmēm: • personai nav iespēju nokārtot parādsaistības, kurām iestājies izpildes termiņš, un parādsaistības kopā pārsniedz EUR 5 000,00; • sakarā ar pierādāmiem apstākļiem šai personai nebūs iespējams nokārtot parādsaistības, kuru izpildes termiņš iestāsies gada laikā, un parādsaistības kopā pārsniedz EUR 10 000,00.
2Fiziskās personas maksātnespējas process sastāv no divām daļām:
1. daļa Bankrota procedūra (3 mēneši - 1 gads) – Bankrota procedūras laikā administrators pārbauda, kas pieder personai. Ja administrators konstatē, ka personai pieder kustama manta vai nekustamais īpašums, tad administrators sastāda Mantas pārdošanas plānu un nosūta to parādniekam un kreditoriem. Mantu var pārdot gan izsolē, gan bez tās. Iegūtie līdzekļi tiek novirzīti kreditoriem un procesa izdevumu segšanai. Kad piederošā manta ir pārdota bankrota procedūra tiek pabeigta. Ja, veicot pārbaudi, administrators konstatē, ka personai nepieder ne kustama manta, ne nekustamais īpašums, tad administrators sastāda Ziņojumu par mantas neesamību un izsūta to kreditoriem un parādniekam. Ja 15 dienu laikā netiek saņemti iebildumi, administrators nosūta paziņojumu par bankrota procedūras pabeigšanu, kam jāpievieno parādnieka sastādīts Saistību dzēšanas plāns. Bankrota procedūras laikā ik mēnesi 1/3 no ienākumiem jāpārskaita uz administratora norādīto bankas kontu. Kad bankrota procedūra tiek pabeigta, administrators uzkrātos naudas līdzekļus pārskaita kreditoriem procentuāli to prasījumiem.
32. daļa Saistību dzēšanas procedūra (1 gads - 3,5 gadi)
Pēc bankrota procedūras pabeigšanas tiek uzsākta saistību dzēšanas procedūra. Lai uzsāktu saistību dzēšanas procedūru nepieciešams sagatavot saistību dzēšanas plānu. Saskaņā ar saistību dzēšanas plānu ik mēnesi 1/3 no ienākumiem personai jāpārskaita kreditoriem procentuāli to galveno prasījumu summai. Pēc saistību dzēšanas plāna sagatavošanas tas tiek iesniegts tiesā vienlaikus ar pieteikumu par bankrota procedūras pabeigšanu. Ja saistību dzēšanas plāns sagatavots atbilstoši likuma prasībām, tad tiesa pabeidz bankrota procedūru un uzsāk saistību dzēšanas procedūru, vienlaikus apstiprinot saistību dzēšanas plānu.Pēc saistību dzēšanas plāna izpildes tiesā tiek iesniegts pieteikums par maksātnespējas procesa pabeigšanu. Tiesa ar lēmumu pabeidz maksātnespējas procesu un atbrīvo personu no saistībām, kuras nav dzēstas saistību dzēšanas procedūras laikā.

Juridisko personu maksātnespējas process

11. Mērķis
Juridisko personu maksātnespējas mērķis ir veicināt finansiālās grūtībās nonākuša parādnieka saistību izpildi un, ja iespējams, maksātspējas atjaunošanu, piemērojot likumā noteiktos principus un tiesiskos risinājumus Juridiskās personas maksātnespējas process ir tiesiska rakstura pasākumu kopums, kura ietvaros no parādnieka mantas tiek segti kreditoru prasījumi, lai veicinātu parādnieka saistību izpildi. Juridiskās personas maksātnespējas process tiek uzsākts ar dienu, kad tiesa ar nolēmumu pasludinājusi maksātnespējas procesu, un noris līdz dienai, kad tiesa pieņem lēmumu par maksātnespējas procesa izbeigšanu.
22. Maksātnespējas pazīme
Parādniekam piemēro juridiskās personas maksātnespējas procesu, ja ir kāda no šādām juridiskās personas maksātnespējas procesa pazīmēm: • piemērojot piespiedu izpildes līdzekļus, nav bijis iespējams izpildīt tiesas nolēmumu par parāda piedziņu no parādnieka; • parādnieks – sabiedrība ar ierobežotu atbildību vai akciju sabiedrība – nav nokārtojis vienu vai vairākas parādsaistības, no kurām pamatparāda summa atsevišķi vai kopā pārsniedz 4268 EUR;

Tiesiskās aizsardzības process

11. Mērķis
Tiesiskās aizsardzības process ļauj parādniekam atjaunot savu spēju nokārtot savas saistības, ja parādnieks nonācis finansiālās grūtībās vai uzskata, ka tajās nonāks. N.B. TAP nepalīdzēs parādniekam atjaunot savu maksātspēju, ja parādniekam nebūs skaidras vīzijas un biznesa plāna, kā restrukturizēt savu uzņēmējdarbību. TAP UZRAUGA TIESAS IECELTS ADMINISTRATORS, KURŠ UZRAUGA TAP ĪSTENOŠANU UN NODROŠINA LIKUMĪGU TAP GAITU.

Pārstāvniecība tiesā

11. Mērķis
Mūsu Uzņēmuma juristi pārstāvēs Jūsu intereses tiesā / šķīrējtiesā Civiltiesību un Administratīvo tiesību jautājumos, tādā veidā maksimāli panākot jums vēlamo rezultātu. • Juridisko personu pārstāvība • Fizisko personu pārstāvība Gan fiziskas, gan juridiskas personas var pilvarot mūs pārstāvēt viņa intereses tiesā.
22. Būtība
Klienta interešu pārstāvniecība sākas ar pieteikuma, paskaidrojuma, apelācijas sūdzības vai cita procesuālā dokumenta sagatavošanu. Savu viedokli par lietas tiesiskajiem un faktiskajiem apstākļiem tiesnesis veido, izskatot prasītāja prasības pieteikumu un atbildētāja pievienotos dokumentus. Ļoti svarīgi, lai jau no paša sākuma veidotos viedoklis sev par labu. Mūsu juristi jums palīdzēs sagatavot visu tā, lai pēc tam nenāktos lauzīt galvu.

Vai ir kādi citi jautājumi? Sazinieties ar mums